نیایش سیر

قوانین و مقررات گردشگری

نیایش سیر خود را ملزم به رعایت تعهدات طرفین قراردادهای مسافرتی می داند. متن زیر حاوی مفاد قراردادی است که میان ما و مسافران منعقد می گردد. همه مسافران می بایست با قبول این مفاد مبادرت به خرید تورهای مسافرتی ما نمایند. مفاد قرارداد فروش گشت های خارجی ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد تعیین حدود و [...]